Les 28: Matteüs 25:1–13 (2023)

“Les 28: Matteüs 25:1–13”Nieuwe Testament Seminarie Docentenhandleiding(2016)

"Les 28",Nieuwe Testament Seminarie Docentenhandleiding

Les 28

invoering

Toen Jezus Christus zijn discipelen persoonlijk onderwees over zijn wederkomst op de Olijfberg, onderwees hij de gelijkenis van de tien maagden.

suggesties voor het lesgeven

Mattheüs 25:1–13

Jezus Christus onderwijst de gelijkenis van de tien maagden

Laat een cursist het volgende verslag van ouderling JeffreyR voorlezen. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen over een jonge teruggekeerde zendeling die in een getuigenisdienst over een persoonlijke ervaring vertelde. Vraag de cursisten zich voor te stellen hoe ze zich zouden voelen als zij de jongeman in dit verhaal waren.

Lektion 28: Matthäus 25:1–13 (1)

Bild

Ouderling Jeffrey R. Holland

‘Hij (…) vertelde dat hij thuiskwam van een date kort nadat hij op 18-jarige leeftijd tot ouderling was geordend. Er was die dag iets gebeurd waar hij niet trots op was. Hij ging niet in op details en had dat ook niet publiekelijk moeten doen. Tot op de dag van vandaag weet ik de aard van het incident niet, maar het was significant genoeg voor hem om zijn geest en zelfrespect te beïnvloeden.

"Terwijl hij een tijdje in zijn auto op de oprit van zijn eigen huis zat, alles overdenkend en oprecht verdrietig over wat er was gebeurd, rende zijn allochtone moeder als een bezetene van het huis rechtstreeks naar zijn auto. Ze vertelde haar onmiddellijk dat de jongere broer van deze jongen zojuist in huis was gevallen, zijn hoofd had gestoten en een soort aanval of stuiptrekkingen had opgelopen. De niet-aangesloten vader had meteen een ambulance gebeld, maar het zou hooguit even duren voordat er hulp zou komen.

"'Kom iets doen', riep ze. "Is er niet iets dat je op zulke momenten in je kerk doet?" Je hebt je priesterschap. Kom en doe iets.'...

“... Die nacht toen iemand van wie hij zielsveel hield zijn geloof en kracht nodig had, kon deze jongeman niet antwoorden. Gezien de gevoelens waar hij zojuist mee had geworsteld en het compromis dat hij dacht dat hij zojuist had gesloten - wat dat ook was - kon hij zichzelf er niet toe brengen om voor de Heer te verschijnen en om de zegen te vragen die nodig was.'"Het vertrouwen van Worthy"Liahona,april 2014, 58–59).

  • Wat zou u denken als u de jongeman in deze situatie was? Waarom is het zo belangrijk om altijd voorbereid te zijn?

Lektion 28: Matthäus 25:1–13 (2)

Bild

Gelijkenis van de tien maagden

Bekijk de afbeeldingGelijkenis van de tien maagden(Evangelieplatenboek[2009], nr. 53; zie ookLDS.org). Herinner de cursisten eraan dat toen Jezus Christus met zijn discipelen op de Olijfberg was, Hij hun over zijn wederkomst vertelde (zieMattheüs24). Vervolgens vertelde hij de gelijkenis van de tien maagden om de voorbereiding op zijn wederkomst te illustreren.

Nodig een leerling uit om voor te lezenMattheüs 25:1–4luidruchtig. Laat de klas meelezen en de belangrijkste elementen van de gelijkenis opzoeken. Vraag ze te delen wat ze vinden. Zet de volgende zinnen op het bord:

De bruidegom

Wijze en dwaze maagden

lampen en olie

Leg uit dat volgens de joodse huwelijksgebruiken de bruidegom, vergezeld van zijn goede vrienden, 's nachts naar het huis van de bruid ging om de huwelijksceremonie bij te wonen. Na de ceremonie begaf het huwelijksfeest zich naar het huis van de bruidegom voor een feestmaal. Van bruiloftsgasten die bij de processie kwamen, werd verwacht dat ze hun eigen lampen of fakkels droegen om aan te geven dat ze deel uitmaakten van het huwelijksfeest en om bij te dragen aan de helderheid en schoonheid van de gelegenheid.

Nodig enkele leerlingen uit om beurtelings voor te lezenMattheüs 25:5–13. Laat de klas meelezen en opzoeken wat de vijf wijze maagden deden en wat de vijf dwaze maagden deden.

Lektion 28: Matthäus 25:1–13 (3)In plaats van de leerlingen te laten lezenMattheüs 25:5–13Je kunt de leerlingen hardop een deel van de video laten zien"De wijze mannen"(tijdcode 0:00–5:46) met de gelijkenis van de tien maagden. Deze video is beschikbaar opDvd's met visuele bronnen over Leer en Verbonden en kerkgeschiedenisen verderLDS.org. Vraag de cursisten voordat ze met de video beginnen op te letten wat de vijf wijze maagden deden en wat de vijf dwaze maagden deden.

  • Wat deden de vijf wijze maagden? Wat deden de vijf dwaze maagden?

Verwijs naar de onderdelen van de gelijkenis op het bord. Vraag de klas om te suggereren wat zij denken dat elk element zou kunnen voorstellen.

SchrijvenJesus ChristusnaastDe bruidegomop het krijtbord. Leg uit dat de zinsnede 'terwijl de bruidegom aarzelde' (vers5) en "Om middernacht was er een kreet" (Vers6) verwijzen naar de wederkomst van Jezus Christus.

  • Wat kunnen we leren van deze uitspraken over de wederkomst van Jezus Christus?

Leg uit dat zowel de wijze als de dwaze maagden die voor het feest zijn uitgenodigd, leden van de kerk vertegenwoordigen (zie DallinH. Oaks,"Voorbereiding op de wederkomst"vlagofLiahona,mei 2004,8). Schrijvenleden van de kerknaastWijze en dwaze maagdenop het krijtbord.

Nodig leerlingen uit om te recenserenMattheüs 25:8–9en bedenk waarom de wijze maagden hun olie niet aan de dwaze maagden gaven. Laat een cursist het volgende citaat van president SpencerW voorlezen. Kimbal. Vraag de klas te luisteren naar wat de olie kan voorstellen en waarom het niet mag worden gedeeld.

Lektion 28: Matthäus 25:1–13 (4)

Bild

President Spencer W. Kimball

“Het was niet egoïstisch of onvriendelijk. De olie die nodig is om de weg te verlichten en de duisternis te verlichten, kan niet worden verdeeld. Hoe kan gehoorzaamheid aan het beginsel van tiende worden gedeeld? een geest die vrede vindt door rechtschapen te leven; een opeenstapeling van kennis? Hoe kan iemand zijn geloof of getuigenis delen? Hoe houdingen of kuisheid of missionaire ervaring delen? Hoe deel je tempelrechten? Iedereen moet deze olie zelf halen.…

“In de gelijkenis kan olie op de markt worden gekocht. In ons leven hoopt de olie van voorbereiding zich druppel voor druppel op door rechtschapen te leven. … Elke daad van toewijding en gehoorzaamheid is een druppel die aan onze winkel wordt toegevoegd” (Geloof gaat vooraf aan wonderen[1972], 255–256).

  • Wat stelt de olie voor in de gelijkenis? (Schrijf de antwoorden van de leerlingen op, b.vgeestelijke voorbereiding, getuigenis, geloof, bekering,EnErvaring,naastlampen en olieop het krijtbord. Om meer inzicht te krijgen in de symboliek van de olie, kunt u de leerlingen aanraden deze te lezenLeer en Verbonden 45:56–57en vergelijk het daarmeeMattheüs 25:8.)

  • Welke waarheid kunnen we leren uit de gelijkenis en uit de leringen van president Kimball over geestelijke voorbereiding? (Nadat de cursisten hebben geantwoord, zet u het volgende beginsel op het bord:We kunnen geestelijke voorbereiding niet van anderen lenen.)

  • Welke waarheid leert de gelijkenis ons over de voorbereiding op de wederkomst? (De cursisten mogen verschillende woorden gebruiken, maar zorg ervoor dat ze de volgende waarheid herkennen:We bereiden ons voor op de wederkomst door ons getuigenis en onze bekering te versterken door dagelijkse rechtschapenheid.Zet deze waarheid op het bord.)

Lektion 28: Matthäus 25:1–13 (5)Geef de cursisten kopieën van de bijgevoegde uitreikmap. Vraag ze op het uitreikblad te vermelden hoe ze de 'olie' van geestelijke voorbereiding kunnen verkrijgen.

Lektion 28: Matthäus 25:1–13 (6)

Bild

Voorbereiding op de wederkomst van de Heer hand-out.

Voorbereiding op de wederkomst van de Heer

Nieuwe Testament Seminary Teacher's Manual Les 28

Ter voorbereiding op de wederkomst van de Heer zal ik "olie" in mijn "lamp" doen door:

Lektion 28: Matthäus 25:1–13 (7)

Bild

olielamp

© 2015 vonIntellectuele Reserve, Inc.Alle rechten voorbehouden.

Vraag na verloop van tijd enkele cursisten om enkele van hun ideeën met de klas te delen.

Lektion 28: Matthäus 25:1–13 (8)Om de cursisten andere manieren te laten begrijpen waarop een rechtschapen leven hen kan helpen druppel voor druppel olie te verzamelen, kunt u de rest van de video laten zien"De wijze mannen"(Tijdcode 5:46-8:44). Vraag de leerlingen tijdens het bekijken van de video ideeën aan hun lijst toe te voegen.

Vraag een leerling om voor te lezenMattheüs 25:10–12luidruchtig. Laat de klas meelezen en opzoeken wat de bruidegom tegen de dwaze maagden zei. Nodig de cursisten uit om te vertellen wat ze hebben gevonden.

Leg uit dat in de Bijbelvertaling van Joseph Smith, Mattheüs 25:11, wordt verduidelijkt dat de bruidegom zei: "U kent mij niet" (inMattheüs 25:12, voetnoot).

  • Wat zegt de uitspraak "Je kent mij niet" ons over de vijf dwaze maagden? Hoe is het kennen van de Heer anders dan alleen maar over Hem te weten?

  • Wat kunnen we uit dit vers leren over wat we moeten doen om klaar te zijn voor de komst van de Heer? (Help de cursisten het volgende beginsel te vinden:Om klaar te zijn voor de komst van de Heer en waardig om in zijn tegenwoordigheid te verblijven, moeten we Hem leren kennen.)

  • Op welke manieren hebt u de Heiland onlangs beter leren kennen?

Herinner de cursisten aan het verhaal aan het begin van de les over de jonge priesterschapsdrager die onvoorbereid op een moment van nood betrapt werd. Leg uit dat de jongeman zich haastte naar het huis van een oudere man uit zijn gemeenschap die verderop in de straat woonde. De oudere man gaf de jongere broer een zegen, die zijn toestand stabiliseerde totdat ambulance arriveerde. Laat een cursist de uitspraak van de jongeman voorlezen, volgens ouderling Holland:

Lektion 28: Matthäus 25:1–13 (9)

Bild

Ouderling Jeffrey R. Holland

''Niemand die niet heeft meegemaakt wat ik die avond heb meegemaakt, zal ooit weten hoe beschaamd en verdrietig het was dat ik me niet waardig voelde om het priesterschap uit te oefenen dat ik droeg. Het is een nog pijnlijkere herinnering voor mij omdat het mijn eigen kleine broertje was die mij nodig had en mijn geliefde niet-kerkelijke ouders die zo bang waren en het recht hadden om meer van mij te verwachten. Maar nu ik hier voor u sta, is dit wat ik u kan beloven", zei hij. "Ik ben niet perfect, maar niets wat ik sinds die avond heb gedaan, heeft me ervan weerhouden om met vertrouwen naar de Heer te gaan en Zijn hulp te vragen wanneer dat nodig is." Persoonlijke waardigheid is een strijd in deze wereld waarin we leven," gaf hij toe, "maar het is een gevecht dat ik aan het winnen ben." Ik voelde de vinger van het oordeel één keer in mijn leven naar me wijzen, en ik ben niet van plan het ooit nog te voelen, als ik er iets aan kan doen. En natuurlijk,' concludeerde hij, 'kan ik.'allesover het'" ("Het vertrouwen van Worthy"59).

Laat de cursisten bedenken wat ze moeten doen om geestelijk voorbereid te zijn op de komst van de Heer en het waardig zijn om in zijn tegenwoordigheid te blijven. U kunt ze aanmoedigen om een ​​of twee van de acties op het uitreikblad te omcirkelen en een doel te stellen om te handelen op een manier die hun geestelijke voorbereiding vergroot. Vraag ze om hun hand-outs mee naar huis te nemen als herinnering aan hun doelen.

Commentaar en achtergrondinformatie

Mattheüs 25:1–4. Wijze en dwaze maagden

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd wie de tien maagden vertegenwoordigen:

“De tien maagden vertegenwoordigen duidelijk leden van de kerk van Christus, want ze waren allemaal uitgenodigd voor het bruiloftsfeest en ze wisten allemaal wat er van binnenkomst werd verlangd toen de bruidegom kwam. Maar slechts de helft was klaar toen hij kwam" ("Voorbereiding op de wederkomst"vlagofLiahona,mei 2004,8).

Mattheüs 25:1–13. De gelijkenis van de tien maagden en onze getuigenissen

Ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft verklaard:

“Ik zou nu een van de vele mogelijke interpretaties van de gelijkenis van de tien maagden willen gebruiken om het verband tussen getuigenis en bekering te benadrukken. Tien maagden, vijf wijze en vijf dwaze, namen hun lampen en gingen de bruidegom tegemoet. Denk alstublieft aan de lampen die de maagden gebruikten als lampen van getuigenis. De dwaze maagden namen hun getuigenis lampen, maar geen olie. Beschouw de olie als de olie van bekering....

“Waren de vijf wijze maagden egoïstisch en niet bereid om te delen, of suggereerden ze terecht dat de olie van bekering niet geleend kan worden? Kan de geestelijke kracht die voortkomt uit consequente gehoorzaamheid aan de geboden aan iemand anders worden gegeven? Kan de kennis die voortkomt uit ijverige studie en overpeinzing van de Schriften aan een behoeftige worden overgedragen? Kan de gemoedsrust die het evangelie schenkt aan een getrouwe heilige der laatste dagen, worden overgedragen aan iemand die met tegenspoed of grote moeilijkheden wordt geconfronteerd? Het duidelijke antwoord op elk van deze vragen is nee.

'Zoals de wijze maagden terecht opmerkten, moet ieder van ons 'voor zichzelf kopen'.' Deze geïnspireerde vrouwen beschreven geen zakelijke transactie; Ze benadrukten veeleer onze individuele verantwoordelijkheid om de lamp van ons getuigenis brandend te houden en onszelf goed te voorzien van de olie van bekering. Deze kostbare olie wordt druppel voor druppel verkregen - "regel voor regel [en] bied voor bieding" (2Nephi 28:30), geduldig en volhardend. Er is geen koppeling beschikbaar. Er is geen hectische voorbereidingstijd op het laatste moment mogelijk.

"'Wees daarom getrouw, bid altijd, en houd uw lampen versierd en brandend, en heb olie bij u, opdat u gereed zult zijn voor de komst van de bruidegom' ()“ ("Bekeerd tot de Heer"vlagofLiahona,november 2012,109).

Ouderling Bruce R. McConkie van het Quorum der Twaalf Apostelen beschreef de tien maagden:

“Vijf zijn ijverig en toegewijd, terwijl vijf lui en lauw zijn; tien hebben het getuigenis van Jezus, maar slechts vijf zijn er moedig in' (Commentaar op het Nieuwe Testament,3 vluchten [1965-1973], 1:685).

Mattheüs 25:6. De betekenis van de komst van de bruidegom om middernacht

Jezus Christus zal komen wanneer we het niet verwachten. President Spencer W. Kimball legde uit:

“De dwaze maagden waren niet vies van het kopen van olie. Ze wisten dat ze olie moesten hebben. Ze aarzelden alleen maar, niet wetend wanneer de bruidegom zou komen...

"Middernacht is zo laat voor degenen die hebben geaarzeld" (Geloof gaat vooraf aan wonderen[1972],256).

Mattheüs 25:7. De maagden "stonden op en maakten hun lampen in orde"

De zinsnede "trimde hun lampen" (Mattheüs 25:7) betekent dat de maagden de lonten van hun lampen zo afknippen dat er een felle vlam kon ontstaan.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 15/11/2023

Views: 6227

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.